PROJEKT „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

Ogólnopolski projekt w ramach, którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach.  Wychowawczynie, nauczycielki przedszkola,  rodzicom czytają przedszkolakom książki.

CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

  • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
  • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
  • wprowadzenie dziecka w świat literatury,
  • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
  • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
  • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
  • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
  • kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
  • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

Dzieci wraz z nauczycielem wybiorą  grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu/ grupie przedszkolnej. Mis będzie także wędrował po domach dzieci. Zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu).  Kolejność wędrówki misia określi nauczyciel (losowa lub według dziennika). Serdecznie zapraszam wszystkich naszych Rodziców do włączenia się do w/w projektu.

Regulamin projektu – regulamin

Projekt będzie realizowany w grupie I A, VI A, III H