ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE 

KWIECIEŃ GR.III

I.WIOSENNE POWROTY

 • Zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków
 • Zapoznanie z właściwościami jajka
 • Wzbogacenie wiadomości na temat ptaków, rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska
 • Pamięciowe opanowanie zwrotki i refrenu piosenki
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym w zakresie 10,porównywanie liczebności zbiorów
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie sprawności fizycznej

II.WIELKANOC

 • utrwalanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych
 • rozwijanie mowy(opowiadanie historyjki obrazkowej)
 • kształtowanie poczucia rytmu-zabawy ruchowe przy piosence
 • rozwijanie sprawności rachunkowych –układanie działań matematycznych do wypowiedzianej słownie treści zadania
 • porównywanie długości i wysokości przedmiotów
 • rozwijanie sprawności manualnej ,ozdabianie świątecznych pisanek
 • kształcenie umiejętności wykonywania ćwiczeń według instrukcji słownej

III.WIOSNA NA WSI

 • wzbogacenie wiedzy o środowisku przyrodniczym- zwierzęta hodowane na wsi
 • rozwijanie wyobraźni twórczej i sprawności manualnej poprzez stosowanie różnych technik plastycznych
 • rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania zdrobnień oraz układania rymów
 • rozwiązywanie prostych zadań matematycznych
 • rozwijanie sprawności fizycznej

IV.DBAMY O PRZYRODĘ

 • kształtowanie świadomości ekologicznej
 • ćwiczenie pamięci- prezentowanie wyuczonego wiersza
 • wzbogacanie wiadomości na temat żab i pożyteczności, poznanie cyklu rozwojowego żaby
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, utrwalanie określeń związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni
 • poznanie znaczenia słów : ekologia, ekologiczny , recykling.