ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 LISTOPAD GR. II

 

KRĄG TEMATYCZNY : MOJA RODZINA

 • Nazywanie członków rodziny (tej bliższej i dalszej),
 • Rozwijanie percepcji słuchowej,
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych,
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • Rozwijanie sprawności manualnej.

 

 

KRĄG TEMATYCZNY: MÓJ DOM

 

 • Zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
 • Zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów,
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • Opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach.

 

 

KRĄG TEMATYCZNY: MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 • Poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny,
 • Zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków,
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętania poleceń;
 • Utrwalanie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka,
 • Rozwijanie sprawności manualnej.

 

 

KRĄG TEMATYCZNY: MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 

 • Zrozumienie konieczności zażywania lekarstw i spokojnego zachowania się podczas ich brania,
 • Poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw,
 • Zapoznawanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania,
 • Rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń,
 • Nabywanie sprawności fizycznej,
 • Kształtowanie nawyków higienicznych,