Opłaty za przedszkole

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich rodziców o dokonywanie opłat za przedszkole
poprzez system 4Parents ( Bluemedia ).

Prośba nasza podyktowana jest faktem, iż duża ilość osób wpłaca niewłaściwe kwoty
lub dokonuje wpłat na nieodpowiednie konta.

Z góry Dziękujemy

DYŻUR WAKACYJNY 2022

Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022

W miesiącach wakacyjnych 2022 roku w pruszkowskich przedszkolach będzie zorganizowany dyżur według poniższego harmonogramu.

I turnus 1-29 lipca 2022 II turnus 1-26 sierpnia 2022
Przedszkole Miejskie Nr 1

ul. Jarzynowa 21

tel. 299-11-56

Przedszkole Miejskie Nr 3

ul. Chopina 1

tel. 758-68-32

Przedszkole Miejskie Nr 2

ul. Partyzantów 2/4

tel. 758-60-05 w.253

Przedszkole Miejskie Nr 4

ul. Prusa 27

tel. 758-89-29

Przedszkole Miejskie Nr 9

ul. S. Moniuszki 9

tel. 758-68-53

Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 5

ul. Narutowicza 20

tel. 728-80-34

Przedszkole Miejskie Nr 11

ul. Hubala 2

tel. 758-43-64

Przedszkole Miejskie Nr 6

ul. Hubala 1

tel. 758-41-28

Przedszkole Miejskie Nr 13 – z wyłączeniem filii przy ul. Helenowskiej

ul. Antka 7

tel. 758-62-01

Przedszkole Miejskie Nr 7

ul. Słowackiego 1

tel. 758-85-53

Przedszkole Miejskie Nr 16

ul. Pływacka 16

tel. 795-382-172

Przedszkole Miejskie Nr 8

ul. 3 Maja 67

tel. 758-22-27

  Przedszkole Miejskie Nr 10

ul. Chopina 13

tel. 758-83-12

  Przedszkole Miejskie Nr 14

ul. Jasna 2

tel. 758-20-38

  Przedszkole Miejskie Nr 15

ul. Dębowa 8

tel. 758-88-38

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny będą dostępne w macierzystym przedszkolu/pobierane ze strony internetowej/platformy 4parents i przyjmowane
w wyznaczonym miejscu w przedszkolu w terminie od 7 lutego 2022 roku do 18 lutego 2022 roku.

Rodzic ma możliwość zapisania dziecka na więcej niż jeden turnus wakacyjny.

We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny rodzice/prawni opiekunowie wpisują numer dyżurującego przedszkola jako propozycję. Dla dzieci zgłoszonych będzie wskazane dyżurujące przedszkole, a pisemna informacja zostanie podana do wiadomości zainteresowanym w terminie do 28 lutego 2022 roku.

Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00

Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do:

 • 07.02.2022 r. – 18.02.2022 r. – złożenie wypełnionego Wniosku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w macierzystym przedszkolu,
 • 01.03.2022 r. – 11.03.2022 r. – wniesienie opłaty za świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00)  przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci 6-letnich),
 • 01.03.2022 r. – 11.03.2022 r – wniesienie opłaty za żywienie dziecka ( 12,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu) – przelewem na wskazany przez przedszkole
  nr konta.

Rodzice otrzymają w macierzystym przedszkolu informację dotyczącą przedszkola, do którego zostało skierowane dziecko wraz z informacją dotyczącą wysokości opłat i terminów płatności za dyżur wakacyjny.

Niewniesienie w/w opłat w wyznaczonych terminach jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Placówki macierzystej lub Wydział Edukacji.

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2022r

Zarządzenie Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 26.2022 z dnia 2 lutego 2022 r.

Harmonogram zapisów na dyżury 2022

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023.

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli  w roku szkolnym 2022/2023

Zapisy dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli w Pruszkowie będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego.

 • od 1 marca 2022 r. od godz. 8.00
 • do 15 marca 2022 r. do godz. 16.00,

Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta oraz na stronach każdej placówki przedszkolnej  przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Wzorem lat ubiegłych rodzice będą mieli prawo wskazania 3 przedszkoli w procesie rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:

– kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) po 30 punktów za każde z kryteriów:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

– kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 1. Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.
 2. Zasiłek rodzinny – 4 punkty.
 3. Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna – 2 punkty.
 4. Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.
 5. Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu – 8 punktów.
 6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIII.342.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Wygenerowany w systemie wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych do przedszkola pierwszego wyboru.

Komisja Rekrutacyjna nie będzie uwzględniała  punktów za kryterium, dla którego brak jest potwierdzenia w złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji.

Dzieci 6-letnie (z rocznika 2016), które nie uczęszczały do przedszkoli miejskich oraz placówek niepublicznych pozyskanych w ramach konkursów będą przyjmowane do szkół podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa. Dzieci te nie będą rekrutowane elektronicznie,
a na podstawie wniosku papierowego złożonego w danej szkole.

Dzieci 6-letnie, których rodzice złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko nie podlegają rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w przedszkolach miejskich, Miasto Pruszków ogłosi konkurs ofert dla niepublicznych placówek przedszkolnych.

Rekrutacja uzupełniająca zostanie udostępniona w czerwcu tylko dla dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkoli w marcowej rekrutacji.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, które wypłyną po terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

 • dyrektorzy pruszkowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych,
 • pracownicy Wydziału Edukacji pod nr telefonów: 735-87-52, 735-87-32.

 

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. (link z zarządzeniem)

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania. (link z uchwałą)