Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Czerwiec 2022

Krąg tematyczny: Święto dzieci

uświadomienie dzieciom, że są osoby i miejsca, z którymi i w których mogą czuć się bezpiecznie

zachęcanie do nazywania i opisywania własnych emocji

stwarzanie okazji do mówienia o sobie i budowania pozytywnego obrazu samego siebie

powtórzenie i utrwalenie informacji o prawach i obowiązkach dzieci

zachęcanie do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i wdrażanie do rozwiązywania ich w sposób akceptowalny społecznie

Krąg tematyczny: Egzotyczne kraje

poznanie elementów kultury różnych krajów świata

wspieranie w budowaniu postawy opartej na szacunku i otwartości wobec osób z innych kręgów kulturowych

rozbudzanie w dzieciach ciekawości poznawczej i chęci poznawania otaczającego świata

utrwalenie umiejętności wskazywania na mapie i globusie położenia Polski

zapoznanie z wyglądem Ziemi na podstawie modeli płaskich i przestrzennych

poznanie charakterystycznych elementów wybranych krajów podczas zajęć i zabaw

rozwijanie ciekawości poznawczej oraz uwrażliwianie na piękno i różnorodność naszej planety

Krąg tematyczny: Obserwacje przyrody

rozbudzanie zainteresowania światem przyrody i zachęcanie do troski o środowisko

zapoznanie z oznakami nadchodzącego lata

zachęcanie do obserwowania letniej przyrody i budzenie ciekawości poznawczej

zapoznanie z wybranymi owocami sezonowymi

odkrywanie znaczenia wody w przyrodzie

doskonalenie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi

Krąg tematyczny: Bezpieczne i Wesołe wakacje

zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, na podstawie utworów literackich, ilustracji

doskonalenie percepcji i pamięci wzrokowej

umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem

budowanie radosnej atmosfery w oczekiwaniu na nadejście wakacji

poznawanie strategii w radzeniu sobie z trudnymi emocjami

Krąg tematyczny: W morskich głębinach

wskazywanie na mapie wybranych elementów

poznanie wybranych zwierząt żyjących w morzach i oceanach

zdobywanie wiedzy na temat latarni morskich

słuchanie legend związanych z morzem

poznanie różnych gatunków soli i jej zastosowania

zdobywanie wiedzy na temat statków morskich

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na m-c: kwiecień

Grupa 3

Temat: Co to znaczy eko

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne
 • zachęcanie do podejmowania działań proekologicznych w sytuacjach życia codziennego
 • zapoznanie z procesem segregowania śmieci oraz ich przetwarzania
 • wdrażanie do oszczędzania wody i energii elektrycznej
 • rozwijanie ciekawości poprzez polisensoryczne stymulowanie procesów poznawczych
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie

Temat: Kraina bajki i baśni

 • dostarczanie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu

 • kształtowanie empatii i życzliwego nastawienia do siebie i innych
 • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie i wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających rozpoznawaniu emocji i wczuwania się w emocje innych
 • zachęcanie do analizy własnych zachowń i podejmowanych decyzji z uwzględnieniem norm społecznych
 • stwarzanie możliwości do podejmowania współpracy i współdziałania z innymi dziećmi

Temat: Wielkanocna radość

 • rozwijanie zainteresowania literaturą polską jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń
 • zachęcanie do samodzielnego podejmowania czynności porządkowych i higienicznych
 • doskonalenie sprawności dłoni poprzez wykonywanie prostych prac manipulacyjnych
 • tworzenie warunków do przeżywania okresu świątecznego w sposób świadomy
 • tworzenie atmosfery radosnego oczekiwania na czas spędzony w gronie najbliższych osób
 • zapoznanie z wybranymi tradycjami związanymi z Wielkanocą
 • aktywne uczestniczenie w świątecznych przygotowaniach

Temat: Zwierzęta domowe i hodowlane

 • dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych
 • zachęcanie do kontaktów ze zwierzętami i czerpania satysfakcji z tworzenia relacji między dzieckiem a pupilem
 • rozbudzenie dziecięcej empatii w stosunku do zwierząt
 • uwrażliwienie na potrzeby zwierząt domowych
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad
 • stwarzanie okazji do okazywania sympatii innym

Tego się uczymy w kwietniu

Tego się uczymy w m-c kwietniu

Gr. III

Wiersz ,,Wiosna” –J. Brzechwa

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana.
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana.
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:
– Zaczynamy wiosenne porządki.

Skoczył wietrzyk zamaszyście,
poodkurzał mchy i liście.
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek
powymiatał brudny śnieżek.

Piosenka „Wkrótce wiosna” sł. B. Lewandowska

Pierwszy obudził się pierwiosnek,

potem chochoły spadły z róż,

skowronek śpiewem wołał wiosnę,

żeby na pole przyszła już.
Refren:
Bo zima , bo zima każdemu obrzydła,

niech słońce da jej pstryczka w nos,

niech wiosnę, niech wiosnę przyniosą,

bociek, jaskółka, szpak i kos.

Masażyk ,,Wiosna”- wg M. Bogdanowicz

Przyszła do nas piękna wiosna(idziemy palcami po plecach)

Wielką radość nam przyniosła!(gest rękami „wielki” i obejmujemy się, ściskamy za ramiona)

Najpierw zawiał ciepły wietrzyk,(dość szybko przesuwamy palcami po plecach)

Potem z chmurki mokry deszczyk,(dotykamy pleców opuszkami dłoni)

Zaświeciło jasne słonko,(rysujemy promyczki)

Zatrzymało się nad łąką.(dociskamy całą dłoń do pleców/gest stop)

A na łące jest zabawa,(dowolnie przebiegamy palcami do plecach

I owady są też tu,(rysujemy palcem lot owadów)

Wszystko budzi się ze snu!(gest budzenia się i rozciągania)

Udanej, wiosennej zabawy!

 

Tego się uczymy w marcu

Tego się uczymy – Marzec 2022

,,W marcu”

Raz śnieg pada, a raz deszczyk
Na jeziorze lód już trzeszczy
Błękit nieba lśni w kałuży
Bałwan w słońcu oczy mruży
Koniec zimy
Przerwa. Dzwonek
To nie dzwonek. To skowronek.

Suchorzewska Iwona

 

,, Kle, kle boćku”

Kle, kle boćku, kle, kle.
Witaj nam bocianie.
Łąka ci szykuje,
łąka ci szykuje
żabki na śniadanie. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.
Usiądź na stodole.
Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili
gniazdo w starym kole. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.
Witamy cię radzi.
Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz
wiosnę nam prowadzisz. (bis)

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

MARZEC 2022 GRUPA III

I. Krąg tematyczny: Pruszków ze Żbikiem poznasz – polubisz

 • – poszerzenie wiedzy o swoim mieście
 • – poznanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Pruszkowie
 • – poznanie symboli Pruszkowa
 • – wskazywanie różnic w wyglądzie oraz sposobie życia na wsi i mieście
 • – poznanie procesu produkcji kredek
 • – segregowanie ze względu na kolor, wysokość, przeliczanie, porównywanie liczebności.

II. Krąg tematyczny: Co to jest sztuka?

 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań sportowych, gimnastycznych i ruchowych,
 • Stwarzanie okazji do czerpania przyjemności z obcowania ze sztuką,
 • Budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań,
 • Poznanie pojęcie ,,sztuka” oraz wskazywanie przykładów z życia codziennego , w których przenikają się różne dziedziny sztuki,
 • Rozbudzanie twórczego myślenia poprzez zabawy kreatywne i rozwijające wyobraźnię,
 • Rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku.

III. Krąg tematyczny: Jak dbać o zdrowie?

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach kształtujących postawę
 • nabywanie świadomości, że dla zdrowia należy aktywnie spędzać czas wolny
 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw
 • doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • uważne słuchanie dorosłych i dzieci
 • wdrażanie do przestrzegania zasad zawartych w piramidzie zdrowego żywienia i aktywności ruchowej
 • poznanie wybranych zawodów związanych z leczeniem ludzi
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

IV. Krąg tematyczny: Nadchodzi wiosna.

 • porządkowanie po sobie miejsca zabawy i pracy
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • dostrzeganie piękna budzącej się do życia przyrody
 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • poznanie zwiastunów wiosny
 • rozumienie znaczenia pojęcia „roślina pod ochroną”
 • poznanie wybranych gatunków ptaków przylatujących wiosną do Polski
 • odpowiadanie na pytania do treści utworów literackich.

V. Krąg tematyczny : Jak było kiedyś?

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych kształtujących postawę
 • zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw
 • doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • wdrażanie do słuchania innych osób i obdarzania ich uwagą
 • nabywanie wiedzy na temat wykorzystywania robotów przez człowieka
 • utrwalenie znajomości numerów alarmowych
 • rozpoznawanie, nazywanie i klasyfikowanie figur geometrycznych

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

LUTY 2022

Krąg tematyczny: Znamy różne sklepy

zapoznanie się z nazwami sklepów: spożywczy, obuwniczy, księgarnia, meblowy, spożywczy, z ubraniami, z zabawkami itp…

– poznanie i właściwe dopasowywanie asortymentów do poszczególnych sklepów

– ustalanie ciężkość towarów oraz porównywanie ich wagi słowami: ciężki, lekki, cięższy, lżejszy, najcięższy

– określam długość przedmiotów za pomocą stóp i kroków

– rozwijanie słownictwa i logicznego myślenie poprzez określanie co i gdzie należy kupić w różnych sytuacjach życiowych np.: gdy gotuję zupę, urządzam pokój, wybieram się do przedszkola, robię przyjęcie urodzinowe, gotuję kompot wieloowocowy itp…

Krąg tematyczny: Zimowa wyprawa

– zapoznanie ze sposobami aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu

budowanie doświadczeń związanych z orientacją w przestrzeni oraz orientacją na kartce

stwarzanie okazji do nabywania intuicji matematycznej w zakresie rozumienia własności liczb

stwarzanie okazji do nabywania intuicji matematycznej w zakresie stałości masy

rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego poprzez zabawy logopedyczne

zachęcanie do wypowiadania się, budowania kilku zdaniowych wypowiedzi na określony temat

Krąg tematyczny: Karnawałowe zabawy

zapoznanie z tradycjami okresu karnawałowego

rozbudzanie twórczego myślenia poprzez zabawy rozwijające wyobraźnię

tworzenie warunków do nabywania umiejętności matematycznych poprzez udział w zabawach z liczeniem, tworzeniem zbiorów

rozwijanie sprawności zmysłów wzroku, słuchu i dotyku

kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

rozwijanie umiejętności językowych poprzez twórcze zabawy słowne

Krąg tematyczny: Nasza Wisła

poznanie fizycznej mapy Polski

poznanie wybranych legend związanych z polskimi miastami

zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt zamieszkujących Wisłę i jej okolice

zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata

kształtowanie umiejętności matematycznych