Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021

W miesiącach wakacyjnych 2021 roku w pruszkowskich przedszkolach będzie zorganizowany dyżur według poniższego harmonogramu.

I turnus 1-30 lipca 2021

II turnus 2-27 sierpnia 2021

Przedszkole Miejskie Nr 3
ul. Chopina 1

tel. 758-68-32

Przedszkole Miejskie Nr 4

ul. Prusa 27

tel. 758-89-29

Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 5

ul. Narutowicza 20

tel. 728-80-34

Przedszkole Miejskie Nr 6

ul. Hubala 1

tel. 758-41-28

Przedszkole Miejskie Nr 10

ul. Chopina 13

tel. 758-83-12

Przedszkole Miejskie Nr 11

ul. Hubala 2

tel. 758-43-64

Przedszkole Miejskie Nr 12

ul. Andrzeja 12

tel. 758-22-58

Przedszkole Miejskie Nr 15

ul. Dębowa 8

tel. 758-88-38

Przedszkole Miejskie Nr 14

ul. Jasna 2

tel. 758-20-38

Przedszkole Miejskie Nr 1
ul. Jarzynowa 21

tel. 299-11-56

Przedszkole Miejskie Nr 2

ul. Partyzantów 2/4

tel. 758-60-05 w.253

Przedszkole Miejskie Nr 7

ul. Słowackiego 1

tel. 758-85-53

Przedszkole Miejskie Nr 8

ul. 3 Maja 67

tel. 758-22-27

Przedszkole Miejskie Nr 9

ul. S. Moniuszki 9

tel. 758-68-53

Przedszkole Miejskie Nr 13

ul. Antka 7

tel. 758-62-01

Przedszkole Miejskie Nr 16

ul. Pływacka 16

tel. 795-382-172

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny będą wydawane w sekretariacie macierzystego przedszkola/pobierane ze strony internetowej i przyjmowane w wyznaczonym miejscu w przedszkolu w terminie od 1 lutego 2021 roku do 14 lutego 2021* roku.

Rodzic ma możliwość zapisania
dziecka na więcej niż jeden turnus wakacyjny.

We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny rodzice/prawni opiekunowie wpisują numer dyżurującego przedszkola jako propozycję. Dla dzieci zgłoszonych będzie wskazane dyżurujące przedszkole, a pisemna informacja zostanie podana do wiadomości zainteresowanym w terminie do 2 marca 2021 roku.

Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00

Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do:

  • złożenia wypełnionego Wniosku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w terminie od 1 lutego 2021 roku do 14 lutego 2021 roku* w macierzystym przedszkolu,
  • wniesienia opłaty za świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00) w terminie od 4 marca 2021 roku do 12 marca 2021 roku w dyżurującym przedszkolu lub przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci 6-letnich),
  • wniesienia opłaty za żywienie dziecka w terminie od 4 marca 2021 roku do 12 marca 2021 roku ( 11,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu) – w dyżurującym przedszkolu lub przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta.

Rodzice otrzymają w macierzystym przedszkolu informację dotyczącą przedszkola, do którego zostało skierowane dziecko wraz z informacją dotyczącą wysokości opłat i terminów ich przyjmowania w dyżurującym przedszkolu.

Niewniesienie w/w opłat w wyznaczonych terminach jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Placówki macierzystej lub Wydział Edukacji.

*
jeżeli koniec terminu do wykonania czynności prawnej przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (w następnym dniu roboczym).

Harmonogram zapisów za dyżury 2021
Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2021r zapewnienie dostępności
Regulamin dyżuru wakacyjnego
Zarządzenie Nr 24.2020 w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego