Kadra

Kadra przedszkola:

– jest wysoce wykwalifikowana – systematycznie aktualizuje i uzupełnia kwalifikacje zawodowe w zależności od potrzeb placówki i środowiska lokalnego
– jest aktywna w procesie uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego (w oparciu o plan doskonalenia zawodowego rozwija się zawodowo)
– ustawicznie podnosi jakość kształcenia, dokształcania i doskonalenia (ma ukończonych wiele form doskonalenia zawodowego)
– zaspakaja potrzeby dzieci związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem i różnorodnymi zainteresowaniami
– umiejętnie diagnozuje potrzeby dzieci
– praktycznie wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania systemu badania osiągnięć dzieci (wychowanków)
– stosuje zróżnicowane i aktywizujące metody pracy
– zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
– podmiotowo traktuje dziecko
– proponuje dużą ofertę zajęć fakultatywnych (tworzy warunki do aktywności poza zajęciowej)
– jest przygotowana do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wspiera kształcenie dzieci szczególnie uzdolnionych oraz z trudnościami edukacyjnymi)
– posiada walory estetyczne i moralne (wykonuje swoją pracę sumiennie, starannie i twórczo)
– przestrzega regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa