MIĘDZYNARODOWY PROGRAM EDUKACYJNY W NASZYM PRZEDSZKOLU

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM EDUKACYJNY
POLSKA – WŁOCHY
pt.” Tradycje Polskie”
w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Pruszkowie

Program jest realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Pruszkowie w ramach działalności polskich tradycji i wyjątkowych wydarzeń w naszym przedszkolu. Wdrażany będzie od września 2015 roku (przez 5 kolejnych lat).  Program realizowany jest w dwóch krajach z możliwością wymiany doświadczeń w zakresie metod i form pracy (pokazanie jak wyglądają tradycje świąteczne i wyjątkowe wydarzenia w placówkach oświatowych i przedszkolnych). Współpraca między placówkami oświatowymi połączona będzie z wizytami osób z innych krajów.


Projekt ten pozwoli podnieść jakość kształcenia i wychowania w placówkach przedszkolnych .  Jest to inspiracja do zastosowania innowacyjnych rozwiązań metodycznych (wprowadzono nowe techniki plastyczne, teatralne, warsztatowe, zastosowano techniki różnorodne w pracy z dzieckiem i w komunikacji między nauczycielami z różnych krajów).

W ramach programy będzie odbywać się wymiana paczek i listów między krajami.

Realizowane zadanie programu: 5-letni okres realizacji projektu, a w nim:
– prowadzenie zajęć z dziećmi,
– organizacja wycieczek,
– działalność twórcza- tworzenie różnorodnych prac plastycznych, przedstawień, wystaw plastycznych, warsztatów, konkursów, prezentacji multimedialnej,
–  wymiana międzynarodowa nauczycieli- spotkania w Pruszkowie delegacji zagranicznej, poznawanie dziedzictwa, tradycji i kultury narodowej innych krajów oraz form i metod pracy z dzieckiem przedszkolnym, spotkania z przedstawicielami innych krajów, władzami oświatowymi, gronem pedagogicznym placówek partnerskich, korespondencja (wymiana listów, zdjęć, paczki z prezentami rzeczami wykonanymi przez dzieci w ciągu roku), kontakty za pomocą Internetu, tworzenie wspólnych prezentacji multimedialnej, wystaw oraz produktów końcowych projektu (albumy, zbiory rysunków, pocztówki, obrazki, prezentacje multimedialne, plakaty, przedstawienia teatralne, jasełka itp.).

Wymiana międzynarodowa dla każdej placówki wychowawczej jest twórcza i rozwijająca dla wszechstronnego rozwoju dzieci, ucząc wielokulturowości.  Dzieci będą miały możliwość wzbogacenia wiedzy dotyczącej , włoskich i polskich tradycji. Realizacje działań programu sprzyjają także kształtowaniu postawy patriotycznej poprzez budzenie szacunku dla własnej kultury oraz tradycji innych krajów. Pozwalają dzieciom porównać zwyczajów świątecznych w Polsce i  innych krajach.

Adresaci programu

W programie będą uczestniczyć następujące kraje: Włochy –  Polska.

Program skierowany jest do pracowników i wychowawców Przedszkola Miejskiego nr 13, jako do wykonawców programu, połączone z wymianą i delegacją z innymi krajami, .

Uczestnikami programu są dzieci uczęszczające do naszego przedszkola oraz ich rodzice, nauczyciele, rada pedagogiczna.

Program jest efektem poszukiwań nowatorskich rozwiązań w pracy z dzieckiem oraz potrzeby doskonalenia zawodowego całej kadry pedagogicznej Przedszkola nr 13 w Pruszkowie. Jest także odpowiedzią na umożliwienie polskim placówkom oświatowym udziału w programach unijnych i korzystania z dotacji unijnych na realizację partnerskiej wymiany przedszkoli.

 

Cele programu :

1) Zaznajamianie dzieci z dziedzictwem, tradycjami oraz kulturą Mazowiecką i oraz kulturą innych regionów Europy.

2) Poprzez różnorodne formy oddziaływań wychowawczych budzenie poczucia przynależności do wielkiej rodziny narodów europejskich.

3) Wyzwalanie aktywności twórczej- prezentacja dziedzictwa narodowego poprzez realizację różnorodnych form działalności artystycznej: twórczość plastyczną, muzykę, taniec, piosenka, przedstawienia teatralne na temat tradycji.

4) Wymiana międzynarodowa nauczycieli- poznanie tradycji, kultury występującej w kraju, Włochy- Polska .

5) Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami projektu w poczuciu tolerancji i poszanowania odrębności kulturowe.

Koordynator projektu jest Aneta Szewczyk.


 

REALIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

W naszym przedszkolu od września 2015r.  do czerwca 2019 r. realizowany jest Międzynarodowy Program Edukacyjny  pt.” Tradycje Polskie” w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Pruszkowie.

W ramach tego programu przez cały rok 2015-2016 gromadziliśmy świąteczne wyroby, zdjęcia czy też scenariusze zajęć. Wszystko to udało nam się zebrać w album pamiątkowy,  a wszystkie nagromadzone prace przekazane zostaną pod koniec czerwca 2016 roku do dwóch placówek  we Włoszech.

IMG_20160518_075344 IMG_20160617_202121 IMG_20160617_202157

Po wysłaniu naszych prac czekaliśmy z niecierpliwością na odpowiedź, która udało się uzyskać na początku października 2016 r. od wspólnoty „Wiary i Światła” („Con il tuo passo”-  Fede luce ).

Wspólnota ( Fede luce ) „Wiara i Światło” to międzynarodowy ruch świecki, związany z Kościołem katolickim, oparty na pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Wspólnota Wiara i Światło to grupa 10-40 osób (niepełnosprawne umysłowo dzieci, młodzież i dorośli , ich rodzice i przyjaciele) spotykających się przynajmniej raz w miesiącu na przyjacielskich spotkaniach i modlitwach.

Osobie upośledzonej, „Wiara i Światło” objawia, że jest wezwana by obdarowywać innych skarbami swego serca, swym uczuciem, wiernością. Rodzinom,  „Wiara i Światło” daje niezbędne oparcie w ich trudnościach, pomaga im w lepszym rozpoznaniu wewnętrznego piękna ich dziecka i odkryciu, że ono może być źródłem życia i jedności. Zaś przyjaciołom, szczególnie młodym, „Wiara i Światło” ukazuje drogę do nawiązania przyjaźni z osobą upośledzoną umysłowo.

Nasze prezenty stały się inspiracją i wzorem do nowych pomysłów plastycznych dla całej wspólnoty
( niepełnosprawnych dzieci i dorosłych) .

aneta szewczyk001 (1)list tłumaczenie z italii