Statut

           Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pruszkowie

                                           Rozdział 1
                          Informacje o przedszkolu

       § 1.

1. Przedszkole Miejskie Nr 13 w Pruszkowie, zwane dalej „przedszkolem”, jest
    publicznym przedszkolem wielooddziałowym.
2. Siedzibą przedszkola jest budynek wolnostojący w Pruszkowie przy ul. Antka 7

       § 2.

1. Organem prowadzącym przedszkola jest miasto Pruszków.
2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Kurator Oświaty w Warszawie.
3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio
    z budżetu miasta Pruszkowa, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek
    bankowy miasta Pruszkowa.

       § 3.

1. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów samorządowych na podstawie
    Uchwały Nr
    L/454/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r.
2. Obsługę finansowo – księgową, organizacyjną i administracyjną przedszkola na
    podstawie Uchwały Nr XXV.267.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1
    grudnia
    2016r. prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie.
3. Zakres obsługi określa statut Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie stanowiący
    załącznik do Uchwały Nr XXV.267.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1
    grudnia 2016r.
4. Przedszkole używa pieczęci nagłówkowej z pełną nazwą i adresem siedziby o
    treści:

    Przedszkole Miejskie Nr 13
    w Pruszkowie
    05-804 Pruszków, ul. Antka 7,
    REG. 013008170: NIP 534-14-58-642

5. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji skróconych nazw przedszkola - PM 13
    w Pruszkowie i PM 13.
6. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej a w
    zakresie odpłatności, żywienia i wyposażenia w formie elektronicznej i
    przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

       § 4.

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie.
2. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:
    1) śniadanie;
    2) obiad;
    3) podwieczorek
3. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami
    żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
4. Jadłospisy planowanych posiłków ustala specjalista d.s. żywienia w uzgodnieniu
    z kucharzem, a zatwierdza dyrektor.
5. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom z co najmniej
    dwu dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem tablicy ogłoszeń dla Rodziców
    oraz strony internetowej przedszkola.
6. Przedszkole nie prowadzi diet. Na wniosek rodziców poparty zaleceniem lekarza
    przedszkole eliminuje z żywienia uczulające dziecko produkty i w miarę
    możliwości zastępuje je innymi.
7. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:
    1) dla dzieci 6-letnich realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie
    przedszkolne,
    2) dla dzieci 3 – 5 letnich w ramach realizacji podstawy programowej
    wychowania przedszkolnego od godz. 8.00 do godz. 13.00 tj. 5 godzin
    dziennie.

8. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku
    przez osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie
    potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia przedszkolnego, zajęcia
    otwartego itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor.

       § 5.

1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta
    Pruszkowa.
2. W przypadku większej ilości kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
    w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc przeprowadzane jest postępowanie
    rekrutacyjne.
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na
    wolne miejsca w przedszkolu.
4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na podstawie:
    1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, z
        późn. zm.),
    2) aktualnej Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie określenia kryteriów
        naboru do przedszkoli prowadzonych przez miasto Pruszków;
5. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok
    szkolny ,,deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,, w tym
    przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania
    rekrutacyjnego
6. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor przedszkola.

 Rozdział 2
 Cele i zadania przedszkola

       § 6.

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej
    wychowania
    przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczno-wychowawcze.
2. Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu
    dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.
3. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości
    szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i
    społecznego.
4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:
    1) pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie
        treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości
        psychofizycznych dzieci;
    2) promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym
        zagrożeniom;
    3) organizowanie w uzgodnieniu z rodzicami nauki religii;
    4) umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych
        oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie
        i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w
        integracji ze środowiskiem szkolnym;
    5) udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
    6) organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;
    7) umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
    8) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w
    przedszkolu.

       § 7.

1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków
    do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku
    lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega
    na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i
    edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości
    psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na
    funkcjonowanie w przedszkolu.
3. Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne
    potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.
4. Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze
    emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.
5. Obserwacje psychologiczno-pedagogiczne dokumentowane są za pomocą
    arkuszy obserwacji dziecka, kart pracy dziecka, testów gotowości szkolnej,
    indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dla dzieci bez
    orzeczenia, a dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego za
    pomocą indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dzienników
    zajęć prowadzonych przez specjalistów: psychologa, logopedy, pedagoga
    specjalnego.

6. Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-
    pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w

    uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z
    rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia
    zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami
    pozarządowymi.

8. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
    pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.

9. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy
    psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu

    problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności
    wychowawczych.

       § 8.

1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością
    w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.
2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:
    1) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
        uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
    2) dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do
        indywidualnych potrzeb edukacyjnych;
    3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby
        rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia
        rewalidacyjne.
3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością,
    określają odrębne przepisy.

       § 9.

1. Przedszkole organizuje zajęcia religii.
2. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez
    rodzica w formie pisemnego oświadczenia.
3. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w
    kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
4. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

       § 10.

1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć
    organizowanych przez nauczycieli i specjalistów a także swobodnych zabaw
    dzieci;
2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:
    1) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich
        stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

    2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;
    3) potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania
        ich rozwoju;
    4) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;
    5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na
        świeżym powietrzu;
    6) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej
        umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

3. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję
    doradczą i wspomagającą:
    1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz
        podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
    2) informuje na bieżąco o rozwoju i postępach dziecka;
    3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w
        przedszkolu;
    4) uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.


 Rozdział 3
 Organy przedszkola

       § 11.

1. Organami przedszkola są:
    1) dyrektor;
    2) rada pedagogiczna;
    3) rada rodziców.

       § 12.

1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje
    je na zewnątrz.
2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w
    odrębnych przepisach dla:
    1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu
        administracyjnego, którym zarządza;

    2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki
        finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;
    3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji
        administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań
        administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
    4) dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Pruszków;
    5) przewodniczącego rady pedagogicznej;
    6) organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola;
3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy
    dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu
    nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności
    decyduje w sprawach:
    1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
    2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz
        innym pracownikom przedszkola;
    3) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w
        sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych
        pracowników przedszkola;

5. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola i realizacji
    przypisanych jej zadań.
6. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków.
    Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
7. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola,
    przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.
8. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą
    pedagogiczną przedszkola i rodzicami;
9. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go zastępca dyrektora.

       § 13.

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji
    statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni
    w przedszkolu.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;
4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie „Regulaminu
    Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pruszkowie”, który określa:
    1) organizację zebrań;
    2) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;
    3) sposób dokumentowania działań rady;
    4) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne;

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby
    zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogiczne;
6. Osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nie
    ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą
    naruszać dobra osobowe dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
    pracowników placówki,
7. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:
    1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej
        i opiekuńczej,
    2) okresowa, roczna analiza, ocena stanu nauczania, wychowania i opieki oraz
        organizacyjnych, materialnych warunków pracy przedszkola,
    3) ustalanie organizacji wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
    4) planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami
        wychowanków,
    5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

8. Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza:
    1) program rozwoju placówki,
    2) roczny plan pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej przedszkola;
    3) statut przedszkola;
    4) innowacje i eksperymenty pedagogiczne;
    5) plan doskonalenia zawodowego nauczycieli;

9. Rada Pedagogiczna opiniuje:
    1) organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
    2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych
        wyróżnień;
    3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
        w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
        dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.


       § 14.

1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie
    może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
3. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok
4. Radę Rodziców stanowią delegaci rad oddziałowych rodziców – po jednym z każdego
    oddziału.
5. Rada oddziałowa rodziców składa się z trzech osób i jest wybierana przez zebrania
    rodziców wychowanków danej grupy w głosowaniu tajnym.
6. Rada Rodziców wybiera ze swego składu:
    1) przewodniczącego
    2) zastępcę
    3) sekretarza
7. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym dyrektor
    przedszkola.
8. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez
    przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.
9. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może
    gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady
    wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.
10. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia
    jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.
11. Rada Rodziców w szczególności:

    1) może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami
        i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
    2) opiniuje pracę nauczyciela przy ubieganiu się o awans zawodowy,
    3) może występować do Rady Pedagogicznej w sprawie podejmowania uchwał
        o wprowadzeniu innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
    4) może przedstawiać wnioski do planu finansowego przedszkola.
12. Przedstawiciel Rady Rodziców uczestniczy w konkursie na stanowisko dyrektora
    przedszkola.
13. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów w obecności
    przynajmniej połowy uprawnionych. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z prawem lub
    interesem przedszkola, dyrektor zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę do
    decyzji organu prowadzącego.
14. Dokumentacja rady rodziców jest przechowywana w sekretariacie przedszkola.

       § 15.

1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią
    inaczej.
3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

       § 16.

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych
    organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których
    udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
2. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze
    stron konfliktu.
3. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba
    wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez
    strony konfliktu.
4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1 - 3, dyrektor
    zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

 Rozdział 4
 Organizacja pracy przedszkola

       § 17.

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i
    wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.
2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody
    oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:
    1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w
        przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;
    2) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i
        psychicznym.

3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki
    zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom
    upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru
    osoby dorosłej.
5. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia poza terenem
    przedszkola.
6. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody
    rodziców.

       § 18.

1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
    1) dzieci są przyprowadzane w godzinach od 6.30 - 8.15 i odbierane w godzinach
        15.00 - 17.30 przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź upoważnioną przez nich
        na piśmie osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
2. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
    odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę,
3. Dziecko może przebywać w przedszkolu w godzinach określonych przez
    rodziców we „wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” lub
    w „deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” ,
4. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane w godzinach ustalonych
    w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny;

5. Dyżurujący w szatni pracownik przedszkola ma obowiązek osobiście sprawdzić, kto
    odbiera dziecko z przedszkola.
6. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba
    ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.


       § 19.

1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
    1) znajomości realizowanych programów i planów zajęć;
    2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
        i rozwoju;
    3) pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także
        rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;
    4) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału
        przedszkolnego, wyposażenia sal pobytu, organizacją uroczystości, wycieczek
        i dodatkowych zajęć;
    5) wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku;

2. Obowiązkiem rodziców jest:
    1) przestrzeganie statutu Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pruszkowie,
    2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców przedszkola;
    3) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez
        rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku
        bezpieczeństwo;
    4) terminowe uiszczanie uchwalonej przez Radę Miejską w Pruszkowie opłaty
        za nauczanie, wychowanie i opiekę, wykraczające poza podstawę
        programową wychowania przedszkolnego oraz ustalonych przez
        przedszkole kosztów żywienia dziecka;
    5) usprawiedliwianie nieobecności dziecka 6 – letniego;
    6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
    7) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce
        umożliwiające dziecku pełną aktywność na zajęciach;

    8) informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i
        sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego
        bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;
    9) współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju
        dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb,

3. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość
    organizowania stałych spotkań z rodzicami:
    1) zebrania ogólne, co najmniej raz w roku;
    2) zebrania oddziałowe, co najmniej dwa razy w roku;
    3) konsultacje indywidualne, zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany
        miesiąc;
    4) uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie
        z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;
    5) zajęcia otwarte dla rodziców, co najmniej dwa razy w roku,
    6) zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci;
    7) kącik informacji dla rodziców;
    8) wystawy prac plastycznych dzieci;

       § 20.

1. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w
    arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny ;
2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych
    przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów,
3. Dyrektor przekazuje rodzicom informację o przerwie w pracy przedszkola,
    w terminie do 31 marca roku szkolnego, którego przerwa dotyczy.
4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
    dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania,
    wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców,
5. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny
    złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
6. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.
7. W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie

    oddziałów.
8. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

       § 21.

1. Usługi świadczone przez przedszkole dla dzieci 3 – 5 letnich wykraczające poza
    podstawę programową wychowania przedszkolnego podlegają opłacie określonej
    w aktualnie obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Pruszkowie.
2. Usługi wymienione w ust. 1 obejmują:
    1) Realizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:
    a) rozwijania uzdolnień,
    b) kształtowania twórczych postaw,
    c) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
    d) wspierania indywidualnych zainteresowań,
    2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;
    3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;
3. Opłata, za świadczenie usług, o których mowa w ust. 2, za jedną godzinę
    wychowania i opieki w przedszkolu, poza czasem realizowania podstawy
    programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł.
4. Opłata, o której mowa w ust. 2 obejmuje koszty pobytu dziecka w przedszkolu
    w godzinach porannych tj. od godz. 6.30 do 8.00 oraz po godzinie 13.00 i nie
    obejmuje kosztów żywienia i kosztów zajęć dodatkowych, organizowanych przez
    przedszkole na zlecenie rodziców/opiekunów.
5. Opłata naliczana jest za czas pobytu zarejestrowany w elektronicznym systemie
    ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. Dzienny czas pobytu dziecka poza
    godzinami realizacji podstawy programowej liczony jest minutowo. Miesięczny
    czas pobytu stanowi sumę minut ze wszystkich dni pobytu dziecka w przedszkolu
    w danym miesiącu.
6. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do rejestrowania godziny wejścia i
    wyjścia dziecka w elektronicznym systemie ewidencji. Brak zarejestrowania
    wejścia/wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem opłaty za dany dzień według
    maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola, z odliczeniem 5 godzin na realizację
    podstawy programowej.

7. Wysokość miesięcznej opłaty określonej w ust. 2 jest zaokrąglana do 1,00 zł.
8. Opłata, o której mowa w ust. 2 pobierana jest z dołu do 8 dnia następnego
    miesiąca.
9. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 podlega waloryzacji na zasadach
    określonych w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie
    oświaty (Dz. U. z 2013r. poz. 827).
10. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć obecność dziecka w danym dniu.

       § 22.

1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników.
2. Koszty wyżywienia dziecka w całości pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów.
3. Pracownicy kuchni pokrywają koszty produktów zużytych do przygotowania
    posiłków, pozostali pracownicy oprócz kosztów produktów pokrywają koszty
    przygotowania posiłków w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Pruszkowa.
4. Za jeden posiłek (obiad) pobiera się opłatę w wysokości 50% dziennej stawki
    żywieniowej, za dwa posiłki ( śniadanie i obiad ), 80% stawki dziennej.
5. W przypadku nieobecności korzystającego z żywienia dziecka lub pracownika kuchni
    przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową a w przypadku pozostałych
    pracowników także koszty przygotowania posiłków.
6. Opłata, o której mowa w ust. 1 pobierana jest z góry do 8-go dnia każdego miesiąca.
7. Zwrot opłaty, o której mowa w ust. 1 dokonywany jest z dołu, poprzez odliczenie
    go od opłaty za następny miesiąc.
8. Zwroty opłaty, o której mowa w ust. 1 za dzieci odchodzące z przedszkola
    dokonywane są w terminie 6–ciu miesięcy od dnia rezygnacji bądź ukończenia
    przedszkola. Po upływie tego terminu w/w należności są przeksięgowywane na
    dochody przedszkola.

       § 22a.

1. Zajęcia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub
    placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:
    1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją
        i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

    2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z
        uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
    3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
    4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów
        innego niż określone w pkt 1 – 3.


       § 22b.

1. Zajęcia oraz organizacja pracy przedszkola w wyjątkowych sytuacjach, mogą być
    organizowane i prowadzone w trybie hybrydowym lub zdalnym z wykorzystaniem
    metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając indywidualne potrzeby i
    możliwości psychofizyczne dzieci, a także konieczność zapewnienia dzieciom i
    rodzicom indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz
    właściwego przebiegu procesu kształcenia, zgodnie z obowiązującymi
    rozporządzeniami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym
    rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków organizowania i
    prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w
    przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce.
    Obowiązują wówczas procedury zawarte w odrębnym dokumencie.
2. Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
    odległość:
    1) w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli
        do realizacji tych zajęć:
    a) sprawdzone materiały edukacyjne i strony internetowe,
    b) e-booki, linki do słuchowisk, zabawy on-line,
    c) zdjęcia, filmiki, materiały, zadania propozycje pracy wysyłane codziennie przez
        nauczycieli,
    d) materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii;

    2) sposób przekazywania dzieciom i ich rodzicom materiałów niezbędnych do realizacji
        tych zajęć:
    a) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms,
    b) drogą mailową (adres służbowy) lub na zamkniętej grupie Facebooka
        lub innych komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej,
    c) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie videokonferencji np.
        Teams
    d) poprzez stronę internetową przedszkola,
    e) dostępność nauczycieli i specjalistów w godzinach pracy przedszkola

        zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej
        przedszkola,
    f) materiały do pracy dla dzieci są zamieszczane kompleksowo na początku
        tygodnia, zgodnie z obowiązującym planem pracy i codziennie
        uzupełniane o propozycje dodatkowe,
    g) blog internetowy;

    3) warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w tych zajęciach w odniesieniu do
        ustalonych w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego
        technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie
        przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia:
    a) nauczyciele zobowiązani są do planowania zajęć ze szczególnym uwzględnieniem:
        - równomiernego obciążenia dzieci w poszczególnych dniach tygodnia,
        - zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
        - możliwości psychofizycznych dzieci podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego
        w ciągu dnia,
    b) łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
    c) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego z czasu spędzanego przed
        ekranem komputera,
    d) nauczyciele prowadzą zajęcia synchroniczne i asynchroniczne.
3. Sposób potwierdzania uczestnictwa dzieci w zajęciach realizowanych z
    wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając
    konieczność poszanowania sfery prywatności dziecka oraz warunki techniczne i
    oprogramowanie sprzętu służącego do nauki:
    1) nauczyciel sprawdza obecność dzieci na zajęciach online;
    2) rodzice umieszczają wiadomościach e-mail zdjęcia prac i zabaw prowadzonych z
        dziećmi;
    3) rodzice kontaktują się z nauczycielami poprzez komentarze, pytania, uwagi
        zamieszczane w postach oraz telefonicznie;
    4) szczegółowe zasady określone są w zarządzeniu dyrektora przedszkola;
    5) nauczyciele zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpiecznego
        uczestnictwa w zdalnych zajęciach, ujętych w „Regulaminie Ochrony Danych Przy
        Edukacji Zdalnej”, który jest odrębnym dokumentem.

 Rozdział 5

 Nauczyciele i pracownicy przedszkola

       § 23.

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
2. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:
    1) nauczyciel wychowania przedszkolnego;
    2) nauczyciel psycholog;
    3) nauczyciel pedagog specjalny;
    4) nauczyciel logopeda;
3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie
    obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy,
    szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
4. Do zakresu zadań nauczyciela przedszkola należy:
    1) rzetelne realizowanie zadania związanego z powierzonym mu stanowiskiem oraz
        podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
        w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć
        organizowanych przez placówkę
    2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie z
        obowiązującym programem,
    3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
    4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
        I zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych
        obserwacji,
    5) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
    6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomocą psychologiczno -
        pedagogiczną, zdrowotną i inną,
    8) współdziałanie z rodzicami / prawnymi opiekunami/ w sprawach wychowania
        i nauczania dzieci,
    9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
        i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    10) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

5. Zakres zadań psychologa i logopedy w przedszkolu określają odrębne przepisy.

       § 23a.

Do zdań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności:
    1) podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa
        dziecka w życiu przedszkola;
    2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
        możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron,
        predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń
        edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń
        utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu placówki,
    3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,
    4) w przypadku dzieci objętych kształceniem specjalnym, współpracę z zespołem
        nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem w zakresie

        zapewnienia im odpowiedniej do potrzeb pomocy psychologiczno-
        pedagogicznej,

    5) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków

        dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-
        komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe

        i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
    6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozwiązywaniu
        problemów, o których mowa w pkt 1- 5;
    7) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom dzieci i
        nauczycielom;
    8) współpracę z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za wspieranie dziecka i
        jego rodziny;
    9) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji doskonalenia zawodowego
        mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej.

       § 24.

1. W przedszkolu zatrudnia się pracownika administracyjnego pełniącego funkcję
    specjalisty d.s. ekonomicznych i żywienia, podległego bezpośrednio dyrektorowi.
2. Do podstawowych obowiązków w/w specjalisty należy:
    1) organizowanie i nadzorowanie pracy personelu obsługowego,
    2) prowadzenie dokumentacji finansowej i żywieniowej przedszkola zgodnie z
        obowiązującymi przepisami,

    3) zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt zgodnie z przepisami ustawy o
        zamówieniach publicznych,
    4) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń,
        ogrodu i sprzętu przedszkola ( remonty, przeglądy, konserwacja itp. ),
    5) nadzorowanie utrzymania pomieszczeń w należytym stanie sanitarno –
        higienicznym,
    6) wykonywanie czynności związanych z:
    a) obiegiem pieniędzy,
    b) gospodarką materiałowo – magazynową,
    c) działalnością organizacyjno – gospodarczą,
    d) żywieniem dzieci i personelu,


       § 25.

1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników obsługowych. Ich podstawowym zadaniem
    jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego
    otoczenia w ładzie i czystości a przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa
    dzieciom.
2. Do podstawowych obowiązków pomocy nauczyciela należy:
    1) pełnienie zadań opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,
    2) utrzymanie w czystości pomieszczeń przedszkola,
    3) pomoc nauczycielowi w organizacji zajęć i uroczystości przedszkolnych oraz w
        przygotowaniu dekoracji,
    4) zapewnienie warunków do bezpiecznej zabawy i czuwanie nad bezpieczeństwem
        dzieci w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie spacerów i wycieczek,
3. Do obowiązków woźnej oddziałowej należy:
    1) utrzymywanie we wzorowej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń,
    2) prawidłowa organizacja posiłków dla dzieci, zgodna z zasadami higieny,
    3) pełnienie zadań obsługowych i opiekuńczych w stosunku do dzieci,
    4) właściwe korzystanie ze sprzętu (zgodne z instrukcjami obsługi i zasadami BHP) i
        ponoszenie odpowiedzialności za powierzone minie placówki,
4. Do obowiązków kucharza i pomocy kucharza należy:

    1) sporządzanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi dla dzieci 3-6 letnich,
        określonych odrębnymi przepisami,
    2) przestrzeganie rygorów sanitarnych podczas obróbki produktów spożywczych
        wykorzystywanych do przygotowania posiłków,
    3) właściwe porcjowanie i estetyczne podawanie posiłków,
    4) utrzymanie we wzorowej czystości pomieszczeń bloku żywieniowego i
        pomieszczeń magazynowych oraz sprzętu i naczyń kuchennych,
    5) przygotowywanie i przechowywanie próbek żywieniowych, zgodnie z
        wymaganiami SANEPID-u,
    6) właściwe, zgodne z instrukcjami i zasadami BHP korzystanie ze sprzętu AGD i
        ponoszenie odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowiskach starszego woźnego i
    konserwatora należy:
    1) dbanie o budynek przedszkola i przyległy teren wraz ze sprzętem, zabezpieczenie
        przed kradzieżą i innymi nieprzewidzianymi wypadkami,
    2) pomoc przy zakupie i dostarczaniu do placówki artykułów żywnościowych i
        innych wg bieżących potrzeb,
    3) dbanie o sprawne funkcjonowanie instalacji c.o. oraz wodno – kanalizacyjnej,
        dokonywanie bieżących napraw sprzętu i urządzeń,
    4) wykonywanie prac porządkowo – gospodarczych w piwnicach budynku i na
        terenie ogrodu przedszkolnego,
6. Do obowiązków dozorcy nocnego należy:
    1) nadzór nad mieniem placówki – zarówno budynku jak i terenu,
    2) utrzymanie czystości wokół budynku,
    3) pielęgnowanie roślin na terenie ogrodu,


       § 26.

1. Szczegółowe zakresy obowiązków dla nauczycieli pracowników administracyjno
    – obsługowych ustala dyrektor przedszkola.
2. Wszyscy pracownicy wykonują zadania wynikające z art. 100 i art. 211 Kodeksu
    pracy.

 Rozdział 6
 Prawa i obowiązki dzieci

       § 27.

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
    1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom
        bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;
    2) organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia;
    3) życzliwego i podmiotowego traktowania;
    4) przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;
    5) sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
6) pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.

       § 28.

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych
obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
    1) uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
    2) respektowania poleceń nauczyciela;
    3) kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych;
    4) dbania o czystość i higienę osobistą;
    5) dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience;

       § 29.

1. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko 3 – 5 letnie z listy
    wychowanków przedszkola w przypadkach:
    1) nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej 30 dni i
        nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności;
    2) stwierdzenia, że dziecko zostało przyjęte do przedszkola na podstawie
        fałszywego oświadczenia rodziców lub poświadczenia przez rodziców
        nieprawdziwych danych we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola,
    3) zalegania z odpłatnością za przedszkole dłużej niż dwa miesiące,

2. Rodzice mogą zrezygnować z miejsca w przedszkolu z końcem miesiąca po
    uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia z 14-to dniowym wyprzedzeniem.

 Rozdział 7
 Postanowienia końcowe

       § 31.

Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące
i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.


       § 32.

Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek
organów przedszkola.

       § 33.

Tekst statutu jest publikowany na stronie internetowej przedszkola.

Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika.

Nasza Strona internetowa używa plików cookies do prawidłowego działania strony w tym do celów statystycznych. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Plików Cookies

Zrozumiałem