PROJEKT „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY” w roku szkolnym 2021/2022

Ogólnopolski projekt w ramach, którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach.  Wychowawczynie, nauczycielki przedszkola,  rodzicom czytają przedszkolakom książki.

CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

  • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
  • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
  • wprowadzenie dziecka w świat literatury,
  • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
  • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
  • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
  • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
  • kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
  • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

Projekt realizowany w grupie VII A,