Wszawica – Problem zdrowotny w placówkach oświatowo-wychowawczych

Wszawica nie jest objęta wykazem chorób zakaźnych podlegających ustawie z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.)W 2010 roku uległa zmianie ustawa o chorobach zakaźnych, która regulowała prawnie problem wszawicy. W związku z tym obecnie nie jest zaliczana do grupy chorób zakaźnych i nie podlega Inspekcji Sanitarnej. Rozwiązanie problemu wszawicy należy do kompetencji Dyrektora Placówki.

Wszawica to choroba pasożytniczaa nie zakaźna.Zaleca się, aby działania higieniczne przeciw wszawicy były podjęte przez rodziców.Pielęgniarka szkolna może, ale nie ma obowiązku dokonać przeglądu czystości głów uczniów.Zgoda rodzica na przegląd czystości głów dziecka w szkole może, ale nie musibyć potwierdzana każdorazowo odrębną zgodą.Rodzicma obowiązek poinformować szkołę, do której uczęszcza jego dziecko każdorazowo, gdy rozpozna wszawice u swojego dziecka.

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w m.st. Warszawie