Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – wrzesień

KRĄG TEMATYCZNY: TO JESTEM JA

 • Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa u dzieci
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • dostrzeganie i szanowanie odmienności innych dzieci,
 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie ze znaczeniem słowa przyjaciel,
 • zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zwracania się do siebie,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

KRĄG TEMATYCZNY: MOJA GRUPA

 • Rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
 • nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
 • utrwalenie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • dekodowanie obrazków-tworzenie kontraktu grupowego,
 • rozwijanie mowy,
 • przygotowanie do nauki czytania,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

KRĄG TEMATYCZNY: MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • Poznawanie zasad ruchu drogowego,
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • zapoznanie z kołem,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy- wielkości,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce,
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie mowy,
 • utrwalenie zasad ruchu drogowego,
 • rozwijanie umiejętności kulturalnego komunikowania się,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń,
 • rozwijanie myślenia logicznego.

KRĄG TEMATYCZNY: IDZIE JESIEŃ… PRZEZ PARK, LAS

 • Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym,
 • poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni,
 • rozwijane mowy i pamięci,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie oznak i kolorów jesieni,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu piosenki ruchem,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych zakresie sześciu,
 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • doskonalenie poprawności językowej prezentowanych wypowiedzi,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy,
 • wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości,
 • poszerzanie słownictwa.