Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia Wychowawczo-Dydaktyczne

Styczeń 2021 r. GRUPA Ia.

– Rozwijane kompetencje kluczowe w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

matematyczne

– Nabywanie umiejętności przyrodniczych

– Społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Zaobserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą

Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk pogodowych

Nazywanie wybranych gatunków ptaków, które pozostają na zimę

wróbel, sikorka, sroka,

Ćwiczenie sprawności ruchowej poprzez zabawy na świeżym powietrzu i ćwiczenia gimnastyczne

Poznanie zimowych zabaw i sportów na śniegu

Rytmiczne poruszanie się przy muzyce-zabawy rytmiczno-ruchowe

Kształtowanie zdolności plastycznych i rozwijanie sprawności manualnej

Zainteresowanie pięknem przyrody

Tworzenie zimowego pejzażu

Rozwijanie umiejętności matematycznych -orientację w schemacie ciała

Orientację w przestrzeni

Klasyfikowanie, segregowanie, przeliczanie materiału klocków, i innych zabawek np.: pojazdów

Dobieranie do pary

Rozwijanie więzi rodzinnych przez przygotowanie Święta Babci i Dziadka

Tworzenie okazji do rozwijania dziecięcej ekspresji- nauka inscenizacji na święto Dziadków.