Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne-listopad

Krąg tematyczny „Pada deszcz

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych w danej porze roku.
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.
 • odpowiadanie na pytania,
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np.: padającego deszczu.

Krąg tematyczny „Święto Niepodległości”

 • określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś).
 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,
 • wzbogacanie słownictwa w języku obcym,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
 • nazywanie klasyfikowanie figur geometrycznych,
 • budzenie uczuć patriotycznych, nazywanie symboli narodowych,

Krąg tematyczny „Dbamy o zdrowie”

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do ćwiczeń, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.
 • wypowiadania się zdaniami, i rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni.
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania prostych zagadek,

Krąg tematyczny „Tutaj rosły paprocie”

 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się zdaniami,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • poznawanie historii powstania węgla kamiennego,
 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.