Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

KWIECIEŃ 2021r.

GR. VII A

I.TEMAT KOMPLEKSOWY: Chciałbym być sportowcem

 • rozwijanie mowy i pamięci słuchowej,

 • zapoznanie z literą j: małą i wielką, drukowaną,

 • zachęcanie do zabaw ruchowych,

 • rozwijanie słuchu fonematycznego,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • zachęcanie do wspólnego odpoczynku z rodzicami,

 • rozwijanie sprawności manualnej,

 • zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem stadionu sportowego.

II. TEMAT KOMPLEKSOWY: Dzień i noc

 • poznanie stałego następstwa dnia i nocy ,

 • określanie odpowiednio: pory dnia i nocy i łączenie je z wykonywanymi czynnościami ,

 • uważne słuchanie krótkich utworów literackich ,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • wykonywanie eksperymentów językowych,

 • przestrzeganie reguł bezpiecznej zabawy z innymi,

 • porządkowanie swojego miejsca pracy,

 • aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu.

III. TEMAT KOMPLEKSOWY: Mali strażnicy przyrody

 • uświadamianie konieczności dbania o lasy,

 • zapoznanie z literą ż: małą i wielką, drukowaną.

 • rozwijanie poczucia troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu,

 • rozwijanie poczucia rytmu i muzykalności.,

 • uświadamianie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania,

 • uświadamianie konieczności dbania o środowisko naturalne,

 • rozwijanie umiejętności prawidłowego artykułowania głosek s, sz.

IV. TEMAT KOMPLEKSOWY: Jestem Polakiem i Europejczykiem

 • rozwijanie percepcji słuchowej,,

 • zapoznanie z literą h: małą i wielką, drukowaną.

 • przybliżenie charakterystycznych miejsc znajdujących się w swojej miejscowości,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • zapoznanie z symbolami narodowymi,

 • rozwijanie sprawności manualnej.

 • poznawanie herbu Warszawy, nazwy miasta, jej pochodzenia oraz wybranych zabytków,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • rozwijanie mowy,

 • umuzykalnienie dzieci.