Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Grupa V

Kwiecień 2021r

I. Temat tygodnia: Chciałbym być sportowcem

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw,
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

II. Temat tygodnia: Cuda i dziwy

 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem, poznawaniem zawodów związanych z kosmosem: kosmonauty, astronoma, poznawanie ciekawostek, opowiadań, legend na temat satelity Ziemi– Księżyca,
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Marsa, słuchanie ciekawostek na ich temat,
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata,
 • dzielenie się wiadomościami na temat kosmosu: lotów kosmicznych, planet, gwiazdozbiorów.
 • rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np.: przelewanie płynów, przesypywanie lub rozsypywanie różnych materiałów,
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,

III. Temat tygodnia: Mali strażnicy przyrody

 • rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach,
 • wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt,
 • poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach,
 • nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew,
 • sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi,
 • sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie,
 • niedeptanie trawników, klombów z kwiatami,
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej,

IV. Temat tygodnia: Jestem Polakiem i Europejczykiem

 • słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary,
 • podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu,
 • poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc,
 • wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami,
 • poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej,
 • przyswajanie nazw określających przynależność ludzi do wspólnoty narodowej lub etnicznej,
 • wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski,
 • tworzenie planu osiedla, swojej miejscowości,
 • organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty przyniesione z domu lub wykonane samodzielnie wskazywanie Polski na mapie Europy, nazywanie jej sąsiadów,
 • wyjaśnienie, jakie znaczenie dla Polski ma przynależność do Unii Europejskiej,
 • wskazywanie na mapie Europy wybranych państw należących do Unii Europejskiej.