Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na m-c: kwiecień

Grupa 3

Temat: Co to znaczy eko

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne
 • zachęcanie do podejmowania działań proekologicznych w sytuacjach życia codziennego
 • zapoznanie z procesem segregowania śmieci oraz ich przetwarzania
 • wdrażanie do oszczędzania wody i energii elektrycznej
 • rozwijanie ciekawości poprzez polisensoryczne stymulowanie procesów poznawczych
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie

Temat: Kraina bajki i baśni

 • dostarczanie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu

 • kształtowanie empatii i życzliwego nastawienia do siebie i innych
 • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie i wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających rozpoznawaniu emocji i wczuwania się w emocje innych
 • zachęcanie do analizy własnych zachowń i podejmowanych decyzji z uwzględnieniem norm społecznych
 • stwarzanie możliwości do podejmowania współpracy i współdziałania z innymi dziećmi

Temat: Wielkanocna radość

 • rozwijanie zainteresowania literaturą polską jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń
 • zachęcanie do samodzielnego podejmowania czynności porządkowych i higienicznych
 • doskonalenie sprawności dłoni poprzez wykonywanie prostych prac manipulacyjnych
 • tworzenie warunków do przeżywania okresu świątecznego w sposób świadomy
 • tworzenie atmosfery radosnego oczekiwania na czas spędzony w gronie najbliższych osób
 • zapoznanie z wybranymi tradycjami związanymi z Wielkanocą
 • aktywne uczestniczenie w świątecznych przygotowaniach

Temat: Zwierzęta domowe i hodowlane

 • dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych
 • zachęcanie do kontaktów ze zwierzętami i czerpania satysfakcji z tworzenia relacji między dzieckiem a pupilem
 • rozbudzenie dziecięcej empatii w stosunku do zwierząt
 • uwrażliwienie na potrzeby zwierząt domowych
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad
 • stwarzanie okazji do okazywania sympatii innym