Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Grupa II H

Maj 2021

Krąg tematyczny „Łąka wiosną

 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • rozwijanie umiejętności liczenia poprzez: liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek,
 • rozwiązywanie prostych zagadek,
 • wdrażanie do okazywania swoich uczuć – radość
 • poznawanie wybranych owadów
 • oglądanie kwitnących roślin, zwrócenie uwagi na bogactwo i piękno

Krąg tematyczny „Tajemnice wiejskiego podwórka”

 • poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi,
 • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • dostrzeganie podobieństw między przedmiotami ze względu na ich wspólne położenie w przestrzeni,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych kształtujących postawę,
 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • usprawnianie aparatu mowy,

Krąg tematyczny „Znamy różne zawody”

 • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów, zwrócenie uwagi na numery alarmowe,
 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • rozwijanie artystycznej aktywności dziecka poprzez różne techniki plastyczne,
 • usprawnianie wykonywania czynności samoobsługowych,
 • doskonalenie posługiwania pojęciami matematycznymi,
 • nabywanie umiejętności komunikowania się i wyrażania emocji,

Krąg tematyczny „Moi Rodzice”

 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • podawanie informacji, jak ma na imię mama, jak tata, utrwalanie adresu zamieszkania,
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, babcia, itd.
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
 • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych.
 • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,