Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc wrzesień

Temat kompleksowy: Jak dobrze spotkać się w przedszkolu.

 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
 • Integrowanie grupy
 • Zapoznanie się z organizacją kącików i pomieszczeń w sali
 • Utrwalenie zasad dobrego zachowania
 • Utrwalenie zwrotów grzecznościowych
 • Powtórzenie i utrwalenie zasad obowiązujących w grupie
 • Opracowanie kodeksu grupowego
 • Umuzykalnienie dzieci
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej
 • Budowanie poczucia własnej wartości

Temat kompleksowy: Letnie wspomnienia

 • Rozwijanie umiejętności płynnego wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie orientacji w schemacie ciała
 • Podejmowanie działań plastyczno-konstrukcyjnych
 • Rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów względem siebie
 • Utrwalenie cech charakterystycznych poszczególnych regionów w kraju

Temat kompleksowy: Bezpieczna droga do przedszkola

 • Kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas drogi do przedszkola
 • Utrwalenie podstawowych zasad pieszego i kołowego ruchu drogowego
 • Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego obserwowania
 • Utrwalenie nazw środków komunikacji lądowej, powietrznej i wodnej
 • Rozwijanie sprawności manualnej

Temat kompleksowy: Nadeszła jesień

 • Zachęcenie do obserwacji środowiska przyrodniczego
 • Rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenek
 • Wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Rozwijanie mowy