Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Czerwiec 2022

Krąg tematyczny: Święto dzieci

uświadomienie dzieciom, że są osoby i miejsca, z którymi i w których mogą czuć się bezpiecznie

zachęcanie do nazywania i opisywania własnych emocji

stwarzanie okazji do mówienia o sobie i budowania pozytywnego obrazu samego siebie

powtórzenie i utrwalenie informacji o prawach i obowiązkach dzieci

zachęcanie do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i wdrażanie do rozwiązywania ich w sposób akceptowalny społecznie

Krąg tematyczny: Egzotyczne kraje

poznanie elementów kultury różnych krajów świata

wspieranie w budowaniu postawy opartej na szacunku i otwartości wobec osób z innych kręgów kulturowych

rozbudzanie w dzieciach ciekawości poznawczej i chęci poznawania otaczającego świata

utrwalenie umiejętności wskazywania na mapie i globusie położenia Polski

zapoznanie z wyglądem Ziemi na podstawie modeli płaskich i przestrzennych

poznanie charakterystycznych elementów wybranych krajów podczas zajęć i zabaw

rozwijanie ciekawości poznawczej oraz uwrażliwianie na piękno i różnorodność naszej planety

Krąg tematyczny: Obserwacje przyrody

rozbudzanie zainteresowania światem przyrody i zachęcanie do troski o środowisko

zapoznanie z oznakami nadchodzącego lata

zachęcanie do obserwowania letniej przyrody i budzenie ciekawości poznawczej

zapoznanie z wybranymi owocami sezonowymi

odkrywanie znaczenia wody w przyrodzie

doskonalenie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi

Krąg tematyczny: Bezpieczne i Wesołe wakacje

zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, na podstawie utworów literackich, ilustracji

doskonalenie percepcji i pamięci wzrokowej

umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem

budowanie radosnej atmosfery w oczekiwaniu na nadejście wakacji

poznawanie strategii w radzeniu sobie z trudnymi emocjami

Krąg tematyczny: W morskich głębinach

wskazywanie na mapie wybranych elementów

poznanie wybranych zwierząt żyjących w morzach i oceanach

zdobywanie wiedzy na temat latarni morskich

słuchanie legend związanych z morzem

poznanie różnych gatunków soli i jej zastosowania

zdobywanie wiedzy na temat statków morskich