Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Październik 2021 Grupa III H

Krąg tematyczny „Zaczarowana jesień”

• dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego

• współpraca z rówieśnikami, przestrzeganie zasad w grupie

• rozpoznawanie i określanie smaków, identyfikowanie smaku z owocem

• rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wyodrębnianie głoski w nagłosie „m”

• rozwijanie umiejętności manualnych

• klasyfikacja przedmiotów według wskazanego kryterium, identyfikacja zapisu cyfry 2

• wzbogacanie wiedzy na temat warzyw i owoców

• wykonywanie doświadczeń z użyciem soku z czerwonej kapusty

Krąg tematyczny „Jak dobrze być razem

• kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała

• kształtowanie prawidłowych chwytów dłoni

• doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

• rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych

• wprowadzenie w świat wartości moralnych takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość

• doskonalenie kompetencji matematycznych

Krąg tematyczny „W koronach drzew”

• utrwalanie zasady właściwego zachowania się podczas spacerów

• doskonalenie sprawności grafomotorycznej poprzez różne techniki plastyczne

• dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zjawisk charakterystycznych dla jesieni

• wzbogacanie wiedzy przyrodniczej: gatunki drzew, zwierzęta, obserwacje

• rozwijanie sprawności malej i dużej motoryki

•doskonalenie umiejętności matematycznych, szacowanie „na oko”

Krąg tematyczny „Jesienne kołysanki”

• udział w zabawach konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

• rozwijanie sprawności fizycznej i prawidłowej postawy ciała

• doskonalenie poprawnego chwytu pisarskiego podczas rysowania, malowania i kreślenia

• dostrzeganie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawia wobec nich życzliwość i troskę

• stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wspólnej zabawy

• poszerzanie wiedzy i zdobywanie wiadomości na temat otaczającej przyrody, poznawanie wyglądu, zwyczajów i sposobów odżywiania zwierząt leśnych

• doskonalenie analizy i syntezy sylabowej

• kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie klasyfikacji, przeliczania elementów, tworzenia rytmów