Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO -DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Krąg tematyczny 1: „Taniec jesiennych kolorów”

  • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach (społecznie akceptowanych) – werbalnych i niewerbalnych
 • wdrażanie do globalnego czytania
 • rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów konstrukcyjnych według podanego wzoru
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego) poznanie obrazu graficznego głoski „a” ‒ litery ,,A’’, ,,a’’
 • kształtowanie umiejętności,spontanicznego poruszania się w rytm muzyki
 • wdrażanie do podjęcia zdrowej rywalizacji

Krąg tematyczny 2: „Książka kucharska prosto z natury

 • rozwijanie umiejętności pisania liter od strony lewej do prawej – staranne odtwarzanie kształtu wzorów i mieszczenie ich w wyznaczonych liniach
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e” ‒ litery „E”, „e”
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
 • poznanie obrazu graficznego liczby „3”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • rozwijanie znajomości pojęć matematycznych – trójkąt
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich i klasyfikowania figur geometrycznych według kilku wybranych cech
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania

Krąg tematyczny 3: „Jak dbamy o nasze zdrowie”

 • rozwijanie wytrwałości w kończeniu zadań i pokonywaniu trudności
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w grupie wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa
 • poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”
 • rozwijanie umiejętności wygłaszania wiersza z pamięci
 • konstruowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji
 • poznanie obrazu graficznego liczby „4”

   

Krąg tematyczny 4: „Odkrywamy sekrety przyrody jesienią

 • kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta)

  poznanie obrazu graficznego głoski „m” ‒ litery „M”, „m”

 • podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • poznanie obrazu graficznego liczby „5”
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5 (liczebniki główne i porządkowe)
 • rozpoznawanie monet (1 zł, 2 zł, 5 zł
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontakcie ze sztuką