Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne – wrzesień

KRĄG TEMATYCZNY : WITAJCIE W PRZEDSZKOLU!

zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, ich wyglądem i przeznaczeniem,

– dostrzeganie podobieństw i różnic w wyglądzie kolegów (koleżanek), w przedszkolu,

– umuzykalnianie dzieci, reagowanie na muzyczne sygnały.

– nabywanie świadomości własnego ciała,

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,

– przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 

KRĄG TEMATYCZNY:DROGA DO PRZEDSZKOLA

zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej,

– odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań.

wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby;

reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu

poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych,

poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji.

– rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych

 

KRĄG TEMATYCZNY: NADESZŁA JESIEŃ

dzielenie się wrażeniami , spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej  sytuacji.

odpowiadanie na zadane pytania , formułowanie własnych pytań.

śpiewanie piosnek – zbiorowe i indywidualne

rozwijanie myślenia logicznego

klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy,

rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,

nazywanie figur geometrycznych,

– dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu,

– zapoznanie z wybranymi grzybami

 

KRĄG TEMATYCZNY:CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ ?

uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,

dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,

porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie,

poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

– zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy,