Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne – wrzesień

 

 1. Krąg tematyczny: To jestem ja
 • Przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu,
 • Podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów
 • Określanie swoich zainteresowań
 • Zachęcanie do wymyślania i przestrzegania prawideł gry matematycznej
 • Rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie).
 • Określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów
 • Porównywanie swojego wyglądu z wyglądem kolegów i koleżanek.
 • Rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
 • Nazywanie części ciała i ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • Formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • Wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 1. Krąg tematyczny:  Jak dobrze spotkać się z kolegami
 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
 • Dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowe
 • Utrwalenie zasad dobrego zachowania
 • Opracowanie kodeksu grupowego
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej

 

 1. Krąg tematyczny: Bezpieczna droga do przedszkola
 • Kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas drogi do przedszkola
 • Utrwalenie podstawowych zasad pieszego i kołowego ruchu drogowego
 • Rozwijanie u dzieci zdolności  do skupiania uwagi  uważnego obserwowania
 • Zapoznanie się z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i wodnej
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 1. Krąg tematyczny: Nadchodzi jesień
 • Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie ; zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody
 • Rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenek
 • Wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej
 • Budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby i życzliwego stosunku do samego siebie.
 • Kształtowanie  ogólnej sprawności motorycznej
 • Rozwijanie mowy i słuchu fonematycznego