Szanowni Państwo

Informujemy, że w MOPS w Pruszkowie prowadzone są dyżury konsultantów do spraw pomocy w rodzinie (alkoholizm, przemoc, trudności wychowawcze itp.). Konsultanci przyjmują przy ul. Jasnej 3, po zapisie telefonicznym. Terminy i numery telefonów znajdują się w załączonym pliku. Powołano także edukatora dla rodziny, którego zadania znajdują się w załączniku.

Dyzury_konsultantow.pdf

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

Centrum Aktywności Lokalnej ul. Jasna 3, PruszkówEDUKATOR DLA RODZINY

obowiązki:- prowadzenie pomocy dla osób doświadczających przemocy, w tym z dysfunkcją o podłożu uzależnień poprzez:

- podniesienie kompetencji wychowawczych

- ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych w okresie dojrzewania

- rozwijanie umiejętności interpersonalnych i prospołecznych u dzieci i młodzieży

- ukierunkowanie dzieci i młodzieży na przyszłość by przyjęły postawę prozdrowotną

- wzmacnianie więzi w rodzinie

- współpraca z interdyscyplinarnym zespołem działającym na rzecz osób doświadczających przemocy

- współpraca z poszczególnymi pracownikami MOPS, placówkami lecznictwa odwykowego oraz właściwymi instytucjami, służbami i organizacjami w celu udzielenie kompleksowej pomocy rodzinie w której dochodzi do przemocy oraz rodzin, w których występują uzależnienia

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszym przedszkolu

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i w środowisku społecznym.


Pomocą psychologiczno–pedagogiczną objęte mogą być dzieci m.in.:

 • z niepełnosprawnością,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z chorobą przewlekłą,
 • doświadczający niepowodzeń edukacyjnych,
 • będące w sytuacji kryzysowej, traumatycznej,
 • z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych,
 • z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.


Korzystanie z pomocy psychologiczno–pedagogicznej jest:

 • dobrowolne,
 • bezpłatne,
 • organizowane na wniosek dyrektora szkoły, wychowawcy grupy przedszkolnej, specjalisty czy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu:

 • Pedagog specjalny – Katarzyna Stań
 • Psycholog – Katarzyna Skowron
 • Logopeda – Anna Strzałkowska
 • Terapeuta SI – Katarzyna Krajewska terapeuta NZOZ Medica-med. Pruszków


Dzieci mogą zostać objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną poprzez udział w zajęciach korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, z psychologiem lub terapeutą integracji sensorycznej poprzez:

 • zalecenie z publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej (orzeczenie o kształceniu specjalnym, opinia czy opinia SI) – te dzieci będą zakwalifikowane w pierwszej kolejności,
 • uczniowie zakwalifikowani w toku badań przesiewowych przez nauczycieli specjalistów,
 • na wniosek wychowawcy grupy.


Pomocą psychologiczno-pedagogiczną są obejmowane nie tylko dzieci posiadające orzeczenie lub opinię, mogą być nią objęte wszystkie dzieci, które tej pomocy potrzebują, np. będące w trudnej sytuacji, z trudnościami adaptacyjnymi itp.


Formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej w naszym przedszkolu

Dla rodziców:

 • rozmowy
 • porady
 • konsultacje

Dla przedszkolaków:

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej
 • działania profilaktyczne


Dyżury specjalistów w naszej placówce są ustalone wg. podanego harmonogramu:

 • Psycholog  - czwartek godz. 13.00 - 14.00, poniedziałki od 17.30
 • Pedagog specjalny - wtorek  godz. 16.00 - 17.00
 • Logopeda – czwartek 10.30-11.30
  Spotkania prosimy umawiać przez pocztę elektroniczną - kontaktując się z odpowiednim specjalistą lub telefonicznie (poprzez sekretariat)


Obieg dokumentacji – orzeczenie o kształceniu specjalnym/opinie/ inne dokumenty, np. opinia logopedy, psychologa, rehabilitanta, ocena/diagnoza SI

 • Rejonowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna to Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pruszkowie ul. Juliana Gomulińskiego 2
 • Rodzice, którzy otrzymają orzeczenie o kształceniu specjalnym lub opinie z poradni psychologiczno - pedagogicznej lub inne dokumenty wydawane przez specjalistów z placówek niepublicznych, np. opinie logopedyczne, diagnoza/ocena SI, opinie od psychologa lub innego specjalistę dostarczają je do sekretariatu przedszkola.
 • Otrzymane dokumenty od rodziców, są niezwłocznie przekazywane przez sekretariat przedszkola wychowawcom grup oraz specjalistom zatrudnionym w placówce celem organizacji właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • W/w dokumenty są umieszczane w indywidualnej teczce dziecka.
 • Rodzic dziecka, które zostało zakwalifikowane do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną zostaje poinformowany na piśmie o zaplanowanych formach pomocy, jej okresie udzielenia oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 • Po wyrażeniu zgody przez rodzica/ prawnego opiekuna dziecko zostaje objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 • W celu otrzymania opinii o dziecku od nauczycieli lub specjalistów rodzice występują o jej wydanie do konkretnego nauczyciela lub specjalisty
 • Opinia zostaje przygotowana w dwóch egzemplarzach z podpisem osoby/osób sporządzającej dokument.
 • Kopię wydanej informacji przechowuje się w dokumentacji przedszkola.


W celu zakwalifikowania dziecka na terapię Integracji Sensorycznej należy dostarczyć:

Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika.

Nasza Strona internetowa używa plików cookies do prawidłowego działania strony w tym do celów statystycznych. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Plików Cookies

Zrozumiałem